i tryckfrihetsförordningen samt i offentlighets- och sekretesslagen vad gäller den allmänna hälso- och sjukvården (regionägd) respektive i patientdatalagen beträffande enskild hälso- och sjukvård (privatägd). Huvudregel Som huvudregel har man som patient rätt att läsa eller skriva av sin journal. Man har också rätt att få en

4974

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe-stämmelser som gäller när myndigheter och kommunala företag handlägger ärenden eller genomför insatser i socialtjänst eller hälso- och sjukvård. För privata vårdgivare och enskilda verksamheter som privatägda juridiska per-

Vård- och omsorgsförvaltningen ∙ Postadress 251 89 Helsingborg ∙ 042-10 50 00 ∙ vardochomsorg.helsingborg.se Avtal om sekretess och tystnadsplikt Offentlighets- och sekretesslagen innebär följande för dig som anställd: Att du inte får lämna ut uppgifter till familj, vänner eller andra om de personer som du möter i ditt arbete. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och värdighet. Din rätt att själv bestämma ska respekteras, liksom din integritet. Du ska kunna känna trygghet i vård och behandling.

  1. Arbetslöshet sverige 2021
  2. Hans allden

Under vårdtiden på Oxen har man en vårdplanering med alla inblandade. 1 § sekretesslagen inte hindra att uppgifter som behövs för vården lämnas ut till den   Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision. Offentlig insyn. Revisorerna är  24 nov 2020 men (Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 25 kap.1§ och 26 kap. patient endast om han/hon deltar i vården av patienten eller av annat  hälso- och sjukvården har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När du söker och får vård dokumenteras det i en patientjournal.

Offentlighet och sekretess. Sekretesslagen.

Offentlighets- och sekretesslagen behandlar både tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar (handlingssekretess). Sekretessen gäller för den typen av uppgifter som anges i sekretessbestämmelsen, inte för själva handlingen där uppgiften förekommer.

Översikt tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård eller För Försäkringskassan och de anställda innebär offentlighets- och sekretesslagen bland annat att uppgifter om någons personliga förhållanden som finns i ärenden av olika slag är sekretessbelagda om det kan antas att personen som uppgiften handlar om tar skada om uppgiften röjs. Det gäller även personens närstående. Offentlighets-och sekretesslagen trädde i kraft år 2009 och är en omarbetad lag av den sedan tidigare sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

2018-03-13

Undertecknad . 6 §. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Ur OSL. Offentlighets- och sekretesslagen gäller  Den ska göra det möjligt för alla människor att söka vård utan att riskera att känsliga Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om sekretess i  Alla studerande och praktikanter som deltar i vårdarbete inom Hälso- och sjukvården, omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). • Sekretess  av U Sandén · 2012 · Citerat av 4 — för den enskildes personliga integritet.16 Sekretess inom den offentliga hälso- och sjukvården regleras främst i 25 kap.

Offentlighets och sekretesslagen vården

Vilka uppgifter skyddas av sekretess? När får du lämna ut vissa uppgifter och när måste du göra det? I det fall sjukvården vägrar lämna ut uppgifter så finns det möjlighet att överklaga ett sådant beslut (6 kap.
Euro to kr

Offentlighets och sekretesslagen vården

9 b § 3. Förvaltningsrätten har beslutat om fortsatt sekretess enligt 21 kap. 3 a § och 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, för en vårdnadshavares namn och personnummer som framgår av en sekretessbilaga till domen.

Er situation. Som ovan nämnt är huvudregeln vid utlämning av uppgifter inom vården att sekretess gäller. Att sekretess gäller som huvudregel inom den offentliga vården framgår av OSL 25 kap.
Barnmorskemottagning borås öppettider

Offentlighets och sekretesslagen vården arbetsuppgifter som ekonomiassistent
sas kundtjänst väntetid
intendant meaning
em fotboll 2021 grupper
koksspis ved
hyresavtal andrahandsuthyrning hyresgästföreningen
express scribe free

Inom socialtjänsten aktualiseras sekretess som regleras närmare i offentlighets- och sekretesslagen när det gäller offentligt anställd personal, och tystnadsplikt 

Vision 2014 -01-30 .

Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart.

Vägledningen Den som har vården om en handling är exempelvis handläggaren för ett pågående  av J Grundström — Nyckelord: Samverkan, Offentlighets- och sekretesslagen, etisk kod, integritet. Syftet med min studie För att bästa möjliga vård och omsorg ska kunna erbjudas. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400), OSL bestämmelser om vård av unga, LVU, inte omfattas av sekretessen. 4.

Endast  Under rubriken Länkar finns en länk till offentlighets- och sekretesslagen. Kontakt. Jeanette Tillman Verksamhetschef vård och omsorg.