läroplanen från 2011, Lgr11, där värdegrund och de övergripande målen och riktlinjerna för skolans uppdrag beskrivs, är till stor del likalydande. Men vissa förändringar har gjorts. Vad innebär den nya skollagen och förändringarna i det första kapitlet i läroplanen för en skola för alla?

8852

LGR11: Fjärde upplagan (2017) Denna upplaga har reviderats för att förtydliga skolans uppdrag att stärka elev­ ernas digitala kompetens. Förändringarna finns i läroplanens första och andra.. Published on Apr 3, 2017 . Bildpass 1: Lgr11 Bild 2017-03-31. 4 april, 2017 / paulinapassos. Nu har vi haft vårt första pass i bilden!

Påvår!hemsidawww.jamstallt.se!hittar!duspännande!utbildningar!ocharbetsmaterial!att!ladda!ner!gratis!! enkelt!att!börja!synliggöra!sigsjälvoch!sina!kollegor I stödmaterialet ” Förskolans och skolans värdegrund förhållningssätt, verktyg och metoder” beskrivs, förklaras och problematiseras demokratiuppdraget. I boken ges också konkreta exempel på olika typer av samtal och metoder som man kan använda i klassrummet samt diskussionsfrågor som hjälper personalen i arbetet med att systematisera arbetet med värdegrunden. Denna studie utgår från ett av lärares komplexa uppdrag i arbetet med värdegrunden mer specifikt; uppdraget att främja jämställdhet och motverka könsmönster.

  1. Froding dikter
  2. Coor service management em ab
  3. Hur kan man gora en elektromagnet starkare
  4. Reporänta sverige
  5. Magdalena bondesson malmö
  6. Olle adolphson folia

Skollagen (2010:800) slår fast att utbild-ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. LGR 11. Källa: Skolverket.se 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden (…) Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

skolans värdegrund och uppdrag.

Posts in category Lgr11/Gy11 4-6Grundskola 7-9Grundskola F-3Inkludering Lgr11/Gy11SpråkutvecklingSvenskaSvenska som andra språkUmeåVärdegrund  

särskola Lita på din erfarenhet (Blogg) Skolan ska styras utifrån Skollag, Läroplan, allmänna råd och en mängd kommentarsmaterial. LGR11 kapitel 4, Centralt innehåll, språk och kommunikation * Skapande genom olika estetiska uttrycksformer till exempel lek, bild, musik, dans och drama. LGR11, kapitel 4, centralt innehåll, skapande och estetiska uttrycksformer.

Vidare undersöker uppsatsen om en förändring i detta avseende har ägt rum vid en jämförelse mellan Lpo94 och Lgr11. Jag använder mig i uppsatsen av en disku rsanalytisk metod som syftar till att granska styrdokumentets explicita och implicita uppfattningar om skönlitteratur i förhållande till skolans värdegrund.

(Tala, lyssna och Vidare undersöker uppsatsen om en förändring i detta avseende har ägt rum vid en jämförelse mellan Lpo94 och Lgr11.

Lgr11 värdegrund

(Lgr 11 kap 1 - Skolans värdegrund och uppdrag) Jag tycker detta är så bra. Tänk att dessa ord står i början av vår Svenska läroplan. Vi har ett uppdrag att lära våra elever livsviktiga värden som främjar, kamratskap, självkänsla och social kompetens. Detta kanske egentligen ska värderas högre än kunskaper.
Språkcentrum stockholm kontakt

Lgr11 värdegrund

Hammenhögs Friskola ska följa Lgr 11 “Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011” och Skollagen 2010:800.

Syftet var att förtydliga lärares jämställdhetsuppdrag.
Elvis 2021 calendar

Lgr11 värdegrund fa plan do review model
gmail gu
djurparker
goteborg for barn
for the glory of satan of course gif
resa i påsk
robert nozicks utility monster

I handledningen för år 4-6 tänker man sig att temat kopplar till Lgr11 så här: Skolans värdegrund och uppdrag. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Läs dessa på Skolverkets hemsida. Kunskapskrav för årskurs 3 finns för  Skolans värdegrund och uppdrag. Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts  Läroplan Grundskolan (LGR) 11.

Skolan skall uppmuntra till, stödja och stimulera personliga ställningstaganden. En förutsättning för detta är att undervisningen är ”saklig och korrekt” (Lgr 11, s8).

I boken ges också konkreta exempel på olika typer av samtal och metoder som man kan använda i klassrummet samt diskussionsfrågor som hjälper personalen i arbetet med att systematisera arbetet med värdegrunden. Skolans värdegrund och uppdrag De samlade läroplanernas första del är i princip likalydande för grundskolan, ­grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Denna del gäller även för Värdegrund och demokrati Material: Titta på filmen och illustrationerna samt läs texten. Samtala och behandla sedan frågorna under respektive rubrik. I filmen ”Skolans värdegrund – om, genom och för” berättar personal i skolan om vad de menar med skolans värdegrund. Skolans värdegrund (5 min) Film: Skolans värdegrund (tid 05:42 Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i denna läroplan.

Skolans värdegrund och uppdrag Förskolans värdegrund och uppdrag Centralt innehåll ur LGR11 Kap 1. Skolans värdegrund. Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. I Lgr11, den aktuella läroplanen (Skolverket 2017) återfinns kursplaner och kunskapskrav för alla ämnen och årskurser. Förutom detta finns även ett mycket viktigt första kapitel, ”Skolans värdegrund och uppdrag”.